Noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi Sporta kluba „ Veselības Fabrika” iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Sporta kluba „Veselības fabrika” (turpmāk tekstā – „klubs”) iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi (turpmāk tekstā – iekšējās kārtības noteikumi) ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un kluba savstarpējās atbildības robežas, tiesības un pienākumus.
1.2. Iekšējās kārtības noteikumu spēkā esošā redakcija tiek izvietota kluba apmeklētājiem pieejamā vietā kluba telpās un publicēta internetā www.vfabrika.lv .
2. Kluba pakalpojumu izmantošanas kārtība
2.1. Kluba pakalpojumus var izmantot klienti, kas reģistrēti kluba klientu datu bāzē un kuriem ir apmaksāts un derīgs abonements.
2.2 . Kluba abonements jāaktivizē viena mēneša laikā pēc tā iegādes. Pēc šī termiņa beigām abonements tiek anulēts.
2.3. Reģistrējoties kluba klientu datu bāzē, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda un paraksta klienta anketu, apliecinot piekrišanu kluba iekšējās kārtības noteikumiem. Kluba klientu datu bāzē tiek reģistrēta klienta sniegtā personu identificējošā informācija, kurai pievieno elektronisku fotogrāfiju.
2.4. Abonementus, izņemot vienreizēja apmeklējuma abonementu, var iegādāties klienti, kas reģistrēti kā kluba biedri. Par kluba biedru klients kļūst, iegādājoties (Eur 3) vai saņemot kluba biedra magnētisko karti, kura jāuzrāda katrā kluba apmeklējuma reizē. Ja kluba biedra karte nozaudēta vai bojāta, klients iegādājas jaunu karti, maksājot Eur 3.
2.5. Kluba biedram ir tiesības iesaldēt jeb apturēt abonementa darbību uz laiku ne mazāku par septiņām dienām, abonementa derīguma termiņa ietvaros, sūtot pieteikumu elektroniskā veidā uz epasta adresi: info@vfabrika.lv. Nākamā abonementa derīguma termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kurā tika apturēta abonementa darbība.
2.6. Kluba biedra karte ir paredzēta lietošanai vienai personai un to ir aizliegts nodot citām personām.
2.7. Kluba trenažieru zālē patstāvīgi nodarboties atļauts personām no 14 gadu vecuma.
2.8. Viestreneru pakalpojumi un klientu trenēšana Kluba telpās aizliegta.
3. Iekšējā kārtība
3.1. Kluba telpās ir aizliegta:
· alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošana un izplatīšana, smēķēšana, kā arī atrašanās kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī;
· dzērienu stikla traukos ienešana trenažieru zālē, nodarbību zālēs, pirts, garderobju un mazgāšanās zonās;
· jebkādu preču, pakalpojumu un reklāmas izplatīšana, kas nav saskaņota ar kluba administrāciju;
· citu klientu trenēšana bez saskaņošanas ar Kluba treneri;
· dzīvnieku ievešana kluba telpās.
3.2. Kluba telpās vispārējās kārtības un klientu drošības nodrošināšanai tiek veikta videonovērošana.
4. Kluba klienta tiesības, pienākumi un atbildība
4.1. Kluba klientam ir tiesības:
· izmantot kluba pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem;
· izmantot citus kluba maksas pakalpojumus, speciālos piedāvājumus un atvieglojumus;
· kluba noteiktajā kārtībā un reģistrējot treniņu kluba reģistratūrā, izmantot kluba telpas individuāliem (privātiem) treniņiem kluba trenera vadībā.
4.2. Kluba klientiem ir pienākums ievērot spēkā esošos kluba iekšējās kārtības noteikumus, patstāvīgi sekot un iepazīties ar kluba iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām.
4.3. Ja Kluba Klients vēlas apmeklēt kādu no nodarbībām, kuras norādītas Kluba grafikā, Klientam ir pienākums iepriekš pieteikties uz sev vēlamo nodarbību, izmantojot digitālo pieraksta sistēmu. Gadījumā, ja Klients nevar apmeklēt nodarbību, uz kuru viņš ir iepriekš pieteicies, Klientam ir pienākums atcelt savu pierakstu, izmantojot epastā saņemto saiti, ne vēlāk kā divas stundas pirms nodarbības, pretējā gadījumā Klubam ir tiesības atskaitīt 1 (vienu) dienu vai 1 (vienu) reizi no klienta abonementa.
4.4. Kluba klients ir personīgi atbildīgs par:
· savu veselības stāvokli un tā atbilstību sporta nodarbībām klubā, kā arī iespējamiem kaitējumiem veselībai, izmantojot kluba pakalpojumus;
· kluba inventāram, iekārtām un telpām nodarītiem bojājumiem;
5. Kluba administrācijas tiesības un atbildība
5.1. Kluba administrācija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos un cenu politikā.
5.2. Kluba personālam ir tiesības izraidīt un turpmāk neielaist kluba telpās, kā arī anulēt abonementu un klienta reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma un bez kompensācijas klientiem, kas neievēro kluba iekšējās kārtības noteikumus.
5.3. Kluba administrācija patur tiesības pēc saviem ieskatiem liegt ieeju klubā, kā arī atteikt klienta reģistrāciju un abonementa iegādi personām, kas var traucēt vai radīt kaitējumu kluba darbībai vai kluba interesēm.
5.4 Kluba personālam ir tiesības liegt iespēju klientam piedalīties grupu nodarbībās, ja klients kavē nodarbību sākumu, sākot no 5 min.
5.5 Klubs un kluba personāls neuzņemas materiālo un civiltiesisko atbildību par kaitējumiem klienta veselībai, kas radušies neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, brīdinājuma zīmes, inventāra izmantošanas instrukcijas vai personāla norādījumus, kā arī klienta paša neuzmanības vai citu klientu rīcības rezultātā.
5.6. Klubs un kluba personāls neuzņemas materiālo atbildību par kluba telpās atstātajām mantām vai citām materiālajām vērtībām.
5.7. Sods par nozaudētu garderobju skapīša atslēgu - 10 Eur.
6. Uzvedības noteikumi
6.1. Klubā aizliegts:
· skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos kluba klientus un personālu;
· fotografēt, filmēt vai veikt audio ierakstus kluba telpās;
· jebkādā veidā bojāt kluba inventāru, iekārtas un telpas;
· bez nepieciešamības aizņemt kluba inventāru un iekārtas vai apgrūtināt citiem klientiem to izmantošanu.
6.2. Apmeklējot klubu, jāievēro vispārpieņemtie tīrības un kārtības, kā arī personīgās higiēnas noteikumi;
nodarbības jāapmeklē atbilstošos sporta tērpos un piemērotos sporta apavos.
6.3. Kluba inventārs un iekārtas jāizmanto saudzīgi;
trenažieri un iekārtas pēc nodarbības vai vingrinājuma izpildes jāatstāj izmantošanas kārtībā, bet inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā.
6.4. Pirtīs un pirts atpūtas zonās jāizmanto peldkostīmi vai dvieļi;
mazgāšanās un pirts zonās ieteicams izmantot gumijas čības.
6.5. Dušās un pirtīs aizliegts veikt personīgās higienas procedūras- skūties, griezt nagus, krāsot un griezt matus.
Aizliegts izmantot skrubjus.
7. Drošības tehnikas noteikumi
7.1. Nodarbības klubā nekavējoties jāpārtrauc un jālūdz kluba personāla palīdzība, ja nodarbības laikā parādās nepatīkamas sāpes, galvas reiboņi, vājums vai diskomforta sajūta.
7.2. Kluba iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim un ievērojot izmantošanas instrukcijas; šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizas izmantošanas veidu jālūdz skaidrojums un padoms kluba personālam.
7.3. Trenažieru zālē aizliegts bez trenera uzraudzības veikt vingrinājumus ar maksimālo svara slodzi.
7.4. Nekavējoties jāinformē kluba personāls:
· par jebkādām paša vai citu klientu iegūtām traumām vai veselības traucējumiem;
· par citu klientu neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai var radīt traumas vai veselības apdraudējuma riskus noteikumu pārkāpējam vai citiem apmeklētājiem;
· par inventāra un iekārtu bojājumiem un defektiem.
7.5. Nodarbību laikā nav ieteicams nēsāt jebkādus cietus priekšmetus (gredzenus, kulonus, matu sprādzes u.tml.).                    „APSTIPRINU”